Õppekorralduse alused

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Koolituskeskus on täienduskoolitusasutus ja õppekeskusel on esitatud täiskasvanuhariduse majandustegevusteade;
1.2 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest;
1.3 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust;
1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit;
1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitused ja/või individuaalõppena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitusi läbi koolitatava vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel;
1.6 Püüame koostada õpperühmad võimalikult samade vajaduste ja õppetasemete põhjal;
1.7 Kõik täienduskoolitusega seonduvad muudatused kajastuvad Koolituskeskuse kodulehel;
1.8 Kõik pakutavad täienduskoolitused avalikustatakse Koolituskeskuse veebilehel.

 2. ÕPPIJATE VASTUVÕTU JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija vastava registreerimisvormi täitmisel õppekeskuse kodulehel või e-posti teel või telefoni teel Koolituskeskuse kodulehel märgitud kontaktil kui ei ole õppekavas märgitud teisiti;
2.2 Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele asumisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Sunrise MTÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustega;
2.3 Umbes 1 nädal enne kursuse algust helistab koolitus haldur osalejatele, et kinnitada osalust;
2.4 Juhul kui kursuse käigus väheneb õppijad arv grupis, kooskõlastatakse koolitatavatega edasised õppetingimused;
2.5 Koolituskeskusel on õigus tühistada koolituskalendris märgitud koolitus, kui koolitusele ei ole kogunenud koolituse toimumiseks eeldatavat arvu osalejaid;
2.6 Õppija arvestatakse õppeasutusest välja isikliku kirjaliku avalduse alusel või enneaegse õppetasu maksmisel;
2.7 Koolituskeskusel on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamata üles öelda, kui Maksja või Õppija kahjustavad koolitaja vara või mainet.

3. ÕPPEMAKSU TASUMINE JA TAGASTAMINE
Vastavalt rahastusallikale jagunevad koolitused:
a) Riiklik koolitustellimus, mida finantseeritakse ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ ja hanked, koolituskaart (Eesti Töötukassa jt.);
b) tasulised koolitused, mille eest tasub indiviid, tööandja vms.

3.1 Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu. Õppetasu arve väljastatakse maksjale eelnevalt kokkulepitud sobival saatmisviisid;
3.2 Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva;
3.3 Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 15 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust;
3.4 Koolitusest loobumise teatamisel 5 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust;
3.5 Rühmaõppes puudumised õppetasu maksumust ei vähenda;
3.6 Õppetasu osaline tagastamine toimub juhul kui koolitusel osaleja on edastanud eelnevalt teate Koolituskeskusele koolitusest loobumise kohta ja Koolituskeskus on vastava koolituse jaoks teinud reaalseid kulutusi (ostnud õppematerjalid vms);
3.7 Koolituse ära jäämisel Koolituskeskusest tingitud põhjustel makstakse koolituse eest makstud õppetasu tagasi tasutud summa ulatuses;
3.8 Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Koolituskeskusel õigus osalejale Tunnistust mitte väljastada;
3.9 Õppemaksust vabastamist kehtestatud ei ole.

4. VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
4.1 Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus. Kooli lõpetamist tõendab Koolituskeskuse Tunnistus;
4.2 Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust;
4.3 Väljastatud Tunnistused/Tõendid nummerdatakse;
4.4 Tunnistusi/Tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt;
4.5 Tunnistuse/Tõendi väljastamine inglise või vene keeles 20,00 eurot;
4.6 Kadunud Tunnistuse/Tõendi duplikaadi väljastamine 10,00 eurot.

5. ÕPIJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Õppijal on õigus enne koolitusele asumist:
a) tutvuda kooli õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot Koolitusekeskuse kohta;
b) saada koolitust vastavalt õppekavale;
c) saada koolituse lõppemisel Tunnistuse õpiväljundite saavutamisel;
d) saada koolituse lõpetamisel Tõend, kui õpiväljundite hindamist ei toimunud või neid ei saavutatud.

Õppija on kohustatud:
a) peale osaluse kinnitamist osalema koolitusel;
b) mitteosalemise korral teavitama kooli enne Koolituskeskus algust;
c) kinnitama osaluse oma allkirjaga registreerimislehel iga koolituskorra kohta;
d) täita kooli sisekorraeeskirju, tööohutus- ja tuleohutuseeskirju;
e) hoidma korras talle kasutada antavad õppevahendid ning hoidma Koolituskeskus vara;
f) käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

Õppijal on keelatud: tarvitada, omada või levitada Koolituskeskuse territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, tubakatooteid või neid asendavaid tooteid (nt e-sigar).

Koolituskeskus on õigus sisekorraeeskirjade rikkujaid koolituselt kõrvaldada ja/või välja arvata.

6. ISIKUANNDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
Isikuandmete töötlemisel lähtub Koolituskeskus «Avaliku teabe seadusest» (https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010), «Isikuandmete kaitse seadusest» (https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011).
Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Osalejate kohta isikuandmeid need ei kuulu avaldamiseks kolmandale osapoolele.

 Milliseid isikuandmeid

Kõikide teenuste osutamiseks küsime oma osalejalt järgmiseid andmeid:
a) ees- ja perekonnanimi;
b) isikukood;
c) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
d) koolituse nimetus, millele olete end meie registreerinud.

Neid andmeid kogume ja kasutame selleks, et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, aga ka selleks, et täita meie vahel sõlmitud lepingut (nt koolitusega seotud korraldusliku info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks jne).
Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peame väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millel tuleb kajastada muuhulgas koolitusel osalenud isiku nimi ja isikukood.

7. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
7.1 Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil Koolituskeskuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel;
7.2 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult;
7.3 Suuliselt võib kaebuse või ettepaneku esitada vahetule koolitus haldur eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab osapooltele kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist;
7.4 Esmalt püütakse tõlgendamisest ja täitmisest tulenevad vaidlused ning arusaamatused, mis täienduskoolitusega tekivad, lahendada läbirääkimiste teel. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta siis lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti kehtivale seadusandlusele.

full_size_1523448728-09346b14a26232c7b92cb65e78164777

1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
1.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhend materjalist, täienduskoolituse standardist ja korrast;
1.2 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine;
1.3 Koolituste õppekavad on kättesaadavad Koolituskeskuse kodulehel;
1.4 Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
a) õppekava nimetus;
b) õppekavarühm;
c) õpiväljundid;
d) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
e) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal (õppekava maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile);
f) õppe sisu;
g) õppekeskkonna kirjeldus;
h) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
i) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
j) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude, materjalide sobivus ning õppijate ja tööandjate vajadus.

2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
Õppekeskkonna kirjeldus.
– Kõik kursused on üleval Sunrise MTÜ kodulehel vähemalt nädal enne nende toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel avaldatud e-postil või telefonil;
– Kõik meie koolitusruumid on vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele, tuleohutuse seaduses sätestatud tuleohutuse nõuetele ning elektriohutusseaduses sätestatud nõuetele;
– Koolitusruumides on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm);
– Koolitusruumides asuvaid laudu – toole on võimalik ümber paigutada vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele.

Toitlustus ja kohvipausid.
Kui koolituse juures pole märgitud teisiti, siis lõuna maksumus ei sisaldu koolituse hinnas. Võimalus on ise toit kaasa võtta, tellida või minna einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse.

Õppematerjalid.
– Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal või elektroonselt. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid;
– Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist;
– Õppematerjalid ja vahendid on koostatud ja nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi;
– Kasutatakse koolitajate originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid;
– Õppematerjalid toetavad koolitatavate edaspidist iseseisvat õppimist;
– Õppematerjalid on kõigile osalejate tasuta;
– Õppekavadest ja õppematerjalidest on leitav ka soovitav kirjanduse, millega täiendavalt tutvuda. 

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Koolitajal ja õppijal on arvuti ning internet. Koolitaja suhtleb õppijaga (Google Classroom’i, Zoom’i, Skype’i, Viber’i ja teised) kaudu.
Õppimine e-õppe teel võimaldab:
– õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
– kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale;
– suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel;
– saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel;
– kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks;
– omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist;
– esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada koolitajalt tagasisidet.

3. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1 Kõikidel koolitajatel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavatas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus;
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid;
3.3 Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendõppe, mentorluse võimalust;
3.4 Korduvate märkuste korral tagaside hinnangutes kaalub Koolituskeskus võimalust koolitaja väljavahetamiseks;
3.4 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest;
3.5 Kõik koolitajad annavad edasi teoreetilisi teadmisi illustreerides neid rikkalike praktiliste näidetega.

4. TÄIENDUKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD
4.1 Koolituse lõppedes täidab iga koolitusel osaleja koolitaja tagaside küsitluslehe, kus antakse hinnang/arvamus koolituse sisule, koolitaja(te)le ja koolituse korraldusele;
4.2 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt (internetis https://sunrisekoolitus.ee/kontakt/) e-posti teel (info@sunrisekoolitus.ee);
4.3 Tagasiside on anonüümne ning seda kasutatakse töö paremaks korraldamiseks;
4.4 Tagasiside küsitluslehtedes olev informatsioon koondatakse ja analüüsitakse ning vajadusel võimaldab see kogum Koolituskeskusel teha muudatusi pärast hinnangute analüüsi koolitajate valikul, õppekava mahu muutmisel ja koolituse korraldaldamisel kui see on põhjendatud ja vajalik;
4.5 Õppija nõusolekul avaldatakse tagasisidet Koolituskeskuse kodulehel;
4.6 Tagasiside andmine pole koolituse õpetajale kohustuslik.