Puhastusteeninduse kursus

Puhastusteeninduse kursus

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

1) Malmi tn 2B, Jõhvi linn
2) Liivalaia tn 28, Tallinn
3) P. Kerese tn 6, Narva

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:

1) suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast, järgides kutseeetikat, on korrektse välimusega;

2) järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;

3) järgib töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudeid;

4) töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;

5) töötab ja tegutseb aseptiliselt;

6) juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;

7) suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse.

Õpingute alustamise tingimused: sihtrühmaks on madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi puhastusteeninduse erialal suunitlusega asuda kursuse läbimise järel tööle või töötavad puhastusteenindajad, kes soovivad tõsta puhastusalaseid teadmisi ja oskusi.

Õppe kogumaht: 130 ak.t (80 ak.t. kontaktõppe ja 50 ak.t. praktilise töö) – 2000,00 €.

Õppe sisu:

 1. Auditoorde töö teemad nimetused.
 • Sissejuhatus;
 • Erialane eesti keel;
 • Mustus;
 • Vesi;
 • Koristusmeetodid;
 • Puhastusained;
 • Koristustarvikud;
 • Puhastusmasinad;
 • Pinnakattematerjalid;
 • Erinevate objektide koristamise eripärad;
 • Tööõigus;
 • Töökeskkond ja – ohutus. Jäätmekäitlus;
 • Klienditeenindus;
 • Töötervishoid ja esmaabi andmine;
 • Puhastustööde kvaliteedi nõuded;
 • Kirjalik test.
 1. Praktilise töö lühikirjeldus nimetused.
 • Tekstiilide- ja vaibapuhastamine;
 • Põrandate hoolduskoristamine;
 • Lagede hoolduskoristamine;
 • Seinte hoolduskoristamine;
 • Mööbli ja esemete hoolduskoristamine;
 • Klaasi puhastus.

Õppekeskkonna kirjeldus: kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

Õppematerjalide loend: õppur saab koolitaja poolt koostatud jaotusmaterjali koolituse teemadel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õpilane osales 70 % tundidest, sooritas kõik praktilised ülesanded ja testid ning läbis edukalt lõpueksami testi vormis, saab ta Tunnistuse kursuse lõpetamise kohta. Praktiliste tööde ja testide ning lõpueksami tulemused märgitakse hinnetelehele. Vastasel juhul väljastatakse Tõend.

Koolitaja: Tiina Ruul
Kõrgharidus: personalitöö, Tallinna Tehnikaülikool
Haridus: sotsiaaltöö, Tallinna Pedagoogiline Seminar
Täiendkoolitus: kriis ja psühholoogiline esmaabi, VOOG koolitus ja Konsultatsioon

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018